Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Екология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


   Езерни екосистеми в България  Популярна
Обяснение:: Разположението на България на кръстопътя на три биоклиматични области и ускоряващата се глобална промяна на климата влиаят върху биологичното разнообразие на страната и наличните екосистеми. Масовото въвеждане на чужди породи и видове риби, ловни животни и дървета със стопански цели има отрицателен ефект върху местните екосистеми, видове и подвидове. Застрашени са всички видове екосистеми. Обект на настоящата разработка ще бъдат езерните екосистеми. Както и останалото биологично разнообразие, така и езерните екосистеми в България са застрашени от замърсяване.
Версия: Размер на Файла: 3.98 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 133
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Биоценози  Популярна
Обяснение:: Екологията е биологична наука,която изучава взаимоотношенията между живите организми както помежду им, така и с обкръжаващата ги нежива природа. Обект на изучаване са системи от живи организми - популации и биоценози и системи от жива и нежива природа - екосистеми и биосфера.
Развитието на екологията като отделна биологична наука започва в средата на 20 век.
Версия: Размер на Файла: 5.89 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 140
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Битови и промишлени отпадъци  Популярна
Обяснение:: По смисъла на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда “отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, за който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи.
Версия: Размер на Файла: 11.99 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 267
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Водни ресурси - реферат  Популярна
Обяснение:: Реферат по екология

Съвременната цивилизация поставя пред природата проблем от изключителна важност –намаляването на водните ресурси и тяхното замърсяване.Развитието на промишлените технологии и тяхните включени нови мощности прави водата “ключов проблем” за съществуването и опазването на човечеството.
Използване на водата в промишлеността
Версия: Размер на Файла: 3.31 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 875
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Глобалният екологичен проблем - реферат  Популярна
Обяснение:: Всяко историческо време има своите съдбоносни пробле­ми. Днешните имат една особеност - глобални са и зася­гат пряко цялото човечество, цялата цивилизация. Кои са тези проблеми?
Безспорно на първо място стои заплахата за световния мир...
Версия: Размер на Файла: 11.19 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 596
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Глобално затопляне и замърсяване - реферат  Популярна
Обяснение::
Откакто животът се е зародил за първи път на Земята, естественото отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове е спомагало за поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да съществува живот. Тези вещества действат като парник, предпазващ атмосферата от слънчевата топлина.
Човешките дейности засилват естествения парников ефект.
Версия: Размер на Файла: 9.43 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 978
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Горещи точки в България  Популярна
Обяснение:: Решение на Министерски съвет от 1994 г., на база подадена информация от НАСЕМ, обяви 14 региона в страната като “горещи точки”. В списъка бяха включени Кремиковци и Перник - развиващи черна металургия; Кърджали, Златица-Пирдоп, Пловдив-Асеновград - цветна металургия; Девня, Враца, Димитровград - химическа промишленост; Плевен, Бургас - нефтохимическа промишленост; Златна Панега, Димитровград – циментова промишленост; Разлог - хартиена промишленост; Марица-изток; Гълъбово-Раднево - енергийна промишленост; Русе, Силистра, Никопол -области на трансгранично замърсяване.
Разбира се, този списък не изчерпва всички проблемни населени места в страната, но несъмнено посочва “най-горещите” по отношение качеството на въздуха.
Версия: Размер на Файла: 3.49 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 102
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Екологичната обстановка в град Суворово 
Обяснение:: 1.Обща характеристика на Община Суворово
2.Оценка на екологическото състояние на община Суворово.
3.Характеристика на екопроблемите на община Суворово
4.Подходи за решаване на екопроблемите на община Суворово
Версия: Размер на Файла: 5.28 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 42
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Екологично Право (България-ЕС)  Популярна
Обяснение:: В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави. Разбира се това е напълно нормално защото проблемите свързани с околната среда са сравнително нови - този правен отрасъл (екологичното право) е възникнал на много по-късен етап от основните клонове на правото.
Версия: Размер на Файла: 3.22 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 164
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Екологичното самоубийство - реферат  Популярна
Обяснение::
Живеем във време на изключителен напредък в областта на науката и техниката. Благодарение на натрупаните знания и творчеството си човекът е достигнал небивало могъщество. Но това могъщество се гради единствено на съвременните му постижения, без които човекът е безпомощен. А за съжаление тези постижения, служейки му, го изменят драматично, моделират го по свой образ и подобие и го заплашват с пълно унищожение. Проникването в извънземните пространства, снабдяването с енергия на милионни градове само чрез нищожно количество уран, изкуствените заместители на човешки органи - това са само някои от хилядите примери за чудесата на съвременната наука и техника. А същевременно тия постижения налагат едни нови норми на лично и социално поведение, нов начин на мислене, а в някои случаи дори и нов начин на емоционално изживяване. Хората от господари на постиженията си постепенно се превръщат в техни роби, задължени да спазват изискванията, които сами са си наложили, защото иначе една злоумишлена проява или малка небрежност могат да костват живота на милиони и дори милиарди хора.
Версия: Размер на Файла: 5.80 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 91 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3 4   [ Следваща Страница >> ]