Глава 17
/Христос като дете още…/
„Христос говори с рабина на синагогата в Назарет.
Той критикува тесногръдието на еврейското мислене.
1. Рабинът Барачия от синагогата в назарет помагаше на Мария в обучението на нейният син. /Христос/
2. Една сутрин след службата в синагогата рабина каза на Христос, който седеше замислен в тишина. – Коя е най-голямата от 10-те заповеди?
3. И Христос каза: Аз не виждам една най-голяма от 10-те заповеди. Аз виждам една златна нишка, която преминава през всичките заповеди, която ги свързва в едно.
4. Тази нишка е Любовта и тя принадлежи на всяка дума от заповедите.
5. Ако човек е изпълнен с Любов – той не може да върши нищо освен да служи на Бога – защото Бог е Любов.
6. Ако човек е изпълнен с Любов – той не може да убива, той не може да лъже,
той не може да ламти….не може да върши нищо освен да слави Бог и човека.
7. Ако човек е изпълнен с Любов – той няма нужда от каквито и да било заповеди.
8. И рабинът Барачия каза:- Твоите думи са подправени със солта на мъдростта,
която е от горе. Кой е Учителят, който отвори тази истина за теб? 9. И Христос каза: – Аз не познавам някой учител, който да е отворил тази истина за мен. На мен ми се струва, че тази истина никога не е била затваряна, че тя винаги е била отворена. Защото истината е една и тя е навсякъде.
10. И ако ние отворим прозорците на нашите сърца за тази истина, тя ще влезе и ще се отзове у дома си, защото истината може да намери своя път през всеки процеп, всеки прозорец, всяка отворена врата.
11. Рабинът каза: – Коя ръка е достатъчно силна да отвори прозорците и вратите на сърцето – така че Истината да може да влезне?
12. И Христос каза: -Струва ми се, че тази любов, златната нишка, която свързва 10-те заповеди в една е достатъчно силна да отвори всяка човешка врата така че Истината да може да влезе и накара сърцето да разбере. „

Глава 58

Срещата на мъдреците продължава. Представянето на 7-те универсални постулата.
Сега, когато мъдреците се освежиха те отвориха Книгата на Живота и прочетоха:
2. Те прочетоха историята на живота на човека, всичките му борби, загуби, победи и в светлината на миналите случки и нужди – те видяха какво би било най-доброто за него през идващите години.
3. Те знаеха какви закони и предписания пасват най-добре за неговото положение. Те видяха идеала за висшия Бог, който човешката раса може да разбере.
4. Върху 7-те постулата, които тези мъдреци щяха да формулират, трябва да се опрат великата философия на живота и преклонение през вековете които ще дойдат.
5. Сега Meng-ste беше най-стария мъдрец. Той зае стола на шеф и каза:
6. Човек не е достатъчно напреднал, за да живее само с вяра. Той не може да си
обясни нещата, които очите му не виждат.
7. Той е още дете и по времето на всички идващи векове трябва да му се говори с картини, символи, обреди/церемонии и форми.
8. Неговият Бог трябва да е един Бог-човек. Той не може да види Бог чрез вяра.
9. И също той не може да се управлява сам. Един крал/цар трябва да управлява. Човекът трябва да служи.
10. Вековете, които следват ще бъдат векове на човека, векове на вярата.
11. В тези благословени векове човешката раса ще вижда без помощта на смъртните очи, ще чуе беззвучен звук, ще узнае Духът-Бог.
12. Векът в който сме навлезли е Век на Приготовление и всички училища и правителства и църковни церемонии трябва да бъдат направени по един прост начин, така че човек да може да си ги обясни.
13. Човек не може да създава. Той гради по модели, които вижда. Така че на този събор ние трябва да издяламе модели за идващите векове.
14. И ние трябва да формулираме висшето значение на Империята на душата, което почива на 7 постулата /нещо като закони-постановления….бел. прев./
15. Всеки мъдрец ще формулира 1 постулат и това ще е основата/базата на веруюто за човека, докато дойде векът на съвършенството.
16. Тогава Meng-ste написа първия постулат:
17. Всички неща са мисли. Целият живот е мисловна активност. Многообразието на същества обаче са нищо повече освен фрагменти на една велика мисъл която се манифестира. Ето, Бог е мисъл и Мисълта е Бог.
18. Тогава Vidyapati написа втория постулат:
19. Вечната Мисъл е Една. В основата си 2 – Интелект и Сила. И когато те дишат – едно дете се ражда. Това дете е Любовта.
20. И така се появява Тройният Бог, когото човек нарича Баща/Отец, майка, Дете.
21. Този троен Бог е Един. Но като направен от светлина – Той е 7.
22. И когато тройният Бог диша, седем духа се изправят пред лицето Му. Те са креативните атрибути.
23. Човек ги нарича по-малки богове и в своето въображение те направих човека.
24. И Kaspar написа третият постулат:
25. Човек бе една мисъл на Бог формирана в представата на Septonate/Седмината/ облечен в субстанцията на душата.
26. И неговите желания бяха силни, той е видян да се проявява на всеки план на живота. И за себе си той направи едно тяло от етерите на човешките форми и така се спусна на планетата земя.
27. В това спускане той загуби своето рожденно право, загуби своята хармония с Бог и направи дисхармонични всички ноти на живота.
28. Дисхармония и зло са едно и също нещо. Така че, злото е ръчна работа на човека.
29. Ashbina написа четвъртия постулат:
30. Семената не поникват на светло.Те не порасват докато не намерят почвата и да се скрият в нея от светлината.
31. В човека е посадено едно семе на вечен живот. Но в етерите на тройния Бог Светлината бе твърде силна за да пораснат семената.
32. И така човека намери почвата на карналния/плътския живот и в мрака на земята намери едно място, където може да покълва и да расте.
33. семената пуснаха корен и растат съвсем добре.
34. Дървото на човешкия живот се издига от почвата на земните неща и под природния закон достига до съвършенна форма.
35. Няма никакви свръхестествени действия на Бога да повдига един човек от плътски живот към духовна благословия. Той расте както расте едно растение, и с времето се усъвършенствува.
36. Качеството на душата, което прави възможно за човека да се издигне до духовен живот е – Чистотата. “

Глава 59

Срещата на мъдреците продължава. Оставащите постулати. Мъдреците благославят Христос. Седемдневна тишина. /медитация/

Аполо написа петия постулат:
2. Душата е карана към перфектната Светлина от 4 бели коня и те са:
Волята, Вярата, Услужливоста и Любовта.
3. Това, което човек иска да направи има сила да го направи.
4. Едно познание за тази сила е вярата, и когато вярата се задвижи, душата започва своя летеж.
5. Егоистичната вяра не води към Светлината. Няма самотни пилгрими на пътя към Светлината. Човек постига извисяване чрез помагане на другите да постигнат извисяване.
6. Конят, който води по пътя към духовен живот е Любовта. Чистата всеотдайна любов.
7. Matheno написа 6-тия постулат:
8. Вселенната Любов, за която Аполо говори е дете на Мъдроста и Божествената воля и Бог я изпрати на земята в плът и кръв така че човека да узнае.
9. Вселенната Любов за която мъдреците говорят е Christ / Христос както
го наричаме в България, не е име а божествено състояние на съзнанието бел прев./ 10. Най-великата мистерия на всички времена е в начина, по който Христос живее в сърцата.
11. Christ/Христос не може да живее в низшата дълбина на плътските неща. Седем битки трябва да се проведат, седем победи спечелят над карналните неща – като страхът, и себе си, емоциите и желанията…се отстранят.
12. Когато това се извърши Христос ще завладее душата, делото е завършено и човек и Бог стават Едно.
13. И Фило написа 7- мия постулат:
14. Съвършеният човек! Природата бе създадена за да доведе е дно същество пред тройния Бог.
15. Това превъплощение е най-висшето откровение на мистерията на живота.
16. Когато всички елементи на карналните неща са преобразувани в в душа и всички елементи на душата се завърнат към Holy Breath / Святия Дъх/ и човек е станал съвършен Бог, драмата на Творението ще завърши. И това е всичко.
17. И всички мъдреци казаха: Амин
18. Тогава Meng-ste каза: Святият ни изпрати един просветлен от много усилия през безброй години за да води мислите на човека.
19. Този човек доказан от всички Учители на земята и небето, този човек от Галилея, този Исус, шеф на всички мъдреци на света – ние с радост познахме.
20. В признаване на тази мъдрост, която той носи на човека ние го окичваме с лотусов венец.
21. Ние го изпращаме с цялата благословия на 7-те мъдреци на света.
22. Тогава всички мъдреци си положиха ръцете над главата на Христос и казаха
в хор: Слава на Бога.!
23. Защото мъдроста, признанието, славата, силата, богатствота, благословията, са твои о Христос, за винаги.
24. И всички живи същества казаха: Амин.
25. И тогава мъдреците седнаха в тишина 7 дни.“

Глава 60
Христос се обръща към седемте мъдреци. Христос отива в Галилея.

„Седемте дни на мълчание изтекоха и Христос седейки всред мъдреците каза:
2. Историята на живота е кондензирана добре в тези безсмъртни постулати.
Това са седемте хълма на които ще се изгради святия град.
3. Това са седемте сигурни основни камъни на които ще застане Вселенната Църква.
4. Приемайки делото, което ми е приписано да изпълня аз съм в пълно съзнание
за пречките по пътя, чашата ще бъде горчива за изпиване от човек и човешката природа може да се отдръпне.
5. Но аз загубих своята воля в тази на Светия Дъх и така аз отивам по пътя си да говоря и действам както съм движен да говоря и действувам от Светия Дъх.
6. Думите, които говоря не са мои собствени – те са думите на Него, чиято воля върша аз.
7. Човек не е напреднал достатъчно в святи мисли да си обясни Вселенната Църква и така делото, което Бог ми даде да извърша е да съградя тази Църква.
8. Аз съм един който прави модела, изпратен да направи един модел на Църквата, който ще бъде един модел, който вековете ще могат да обяснят.
9. Моята задача като правещ модела лежи в природата на моята страна и там
върху постулата, че Любовта е Син на Бога, че аз съм дошъл да манифестирам тази Любов, модела на Църквата ще стъпи.
10. И от хората с нисък статус аз ще избера 12 мъже, които представят 12 безсмъртни мисли и те ще бъдат Модела на Църквата.
11. Къщата на Юда, мой кръвен роднина в плът ще обясни съвсем малко за моята мисия на света.
12. И те ще ме отритнат, отречат делото ми, обвинят в фалшификация, ще ме вържат, ще ме отведат до съда на смъртен, който ще ме обвини и убие на кръста.
13. Но човек никога не може да убие Истината. макар и изгонена тя ще се завърне отново с по-голяма сила защото Истината ще покори света.
14. Моделът Църква ще живее. Въпреки че смъртния човек ще проституира нейните святи закони, символични ритуали и форми, за егоистични цели правейки ги външно шоу, малцина ще намерят чрез нея Царството на душата.
15. И когато дойдат по-добри времена Вселенната Църква ще стои на седемте постулата и ще бъде изградена съобразно дадените модели .
16. Настъпи времето. Аз отивам по моя път към Ерусалим със силата на живата Вяра и със силата която вие ми дадохте.
17. И в името на Бога нашия Отец-Бог царството на душата ще се установи на седемте хълма.
18. И всички хора, племена и езици ще влезнат.
19. Принца на Мира ще заеме своето място на трана на силата, Тройния Бог тогава ще бъде Всичко във Всичко.
20. И всички мъдреци казаха: Амин!
21. И Христос тръгна по своя път и след много дни достигна Ерусалим и тогава
Той видя своя дом в Галилея.“

Поръчай книгата Труден Бог
предишна писаницаПриказка за Любовта
следваща писаницаЛирика от Рилке
Truden Web Site
Truden Web Site е създаден на 1.08.2003 година. Повечето материали публикувани до 2011 година носят подписа Truden Web Site. Този подпис носят и всички материали, чиито автори желаят анонимност.
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари